Semaltdan peýdaly tejribe - Ofisiňizi zyýanly programma üpjünçiliginden nädip boşatmaly

Zyýanly programma üpjünçiliginden gaça durýan pudaklaryň hemmesi üçin esasy meseleleriň biridir. Maglumatlaryňyzy we maglumatlaryňyzy goramak birnäçe programma we programma üpjünçiligi bilen amala aşyrylyp bilner. Web sahypalaryny we sosial media sahypalaryny açýan kompaniýalaryň sanynyň köpelmegi bilen, zyýanly programma üpjünçiliginiň we wirus hüjümleriniň öňüni almak zerur boldy. Zyýanly programma üpjünçiligi içaly programma üpjünçiligini, wiruslary, gorkunç programmalary we beýleki howply programmalary öz içine alýan duşmançylykly programma üpjünçiligine degişlidir.

Semalt” -yň müşderi üstünligi dolandyryjysy Maýkl Braun tarapyndan görkezilen aşakdaky maslahatlar, zyýanly programma üpjünçiliginiň we wiruslaryň ep-esli derejede öňüni alyp biler.

Çylşyrymly parollary ulanyň

Adamlaryň döwülmeginiň esasy usullaryndan biri, adaty we aňsat parollary ulanmagydyr. Çylşyrymly parollary ulanmak we yzygiderli üýtgetmek gaty möhümdir. Haýwanlaryňyzyň, ejeňiziň, kakaňyzyň, dostuňyzyň ýa-da doglan senäňiziň adyny ulanmaly dälsiňiz. Munuň ýerine, baş we kiçi harplaryň we sanlaryň utgaşmasy bilen azyndan on simwoly ulanmaly. Onlaýn howpsuzlygy üpjün etmek üçin parolyňyzy hepdede bir ýa-da iki gezek üýtgetmeli we giriş maglumatlaryňyzy kompýuter enjamyňyzda saklamaly däl.

Has akylly serfer boluň

Interneti ulanýan her bir adam üçin akylly we akylly bolmak möhümdir. Web sahypalarynda gezelenç edeniňizde seresap boluň. Dürli baglanyşyklar we baglanyşyklarda zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar bolup biler. Açylýan baglanyşyklara basmaly däl we e-poçta goşundylaryny hiç wagt açmaly däl. Halaýan web sahypalaryňyzy ulanýan wagtyňyz, mahabatlaryň duzagyna düşmeli däl we hiç haçan basmaly däl. Web sahypalarynyň we e-poçtalaryň köpüsiniň anketalara jogap hökmünde baýraklary we pullary wada berýändigini ýadyňyzdan çykarmaly däldiris. Olar tarapyndan aldanmaly däl, sebäbi olar hiç zat üçin gowy däl.

Göçürip alýan zadyňyza serediň

Göçürip almak endikleriňizi elmydama barlamaly we deňleşdirmeli. Diýjek bolýan zadym, ynamsyz görünýän zady göçürip almaly däl. Sebäbi hakerler şahsy maglumatlaryňyzy ogurlamak we maglumatlaryňyza girmek üçin elmydama bar. Köplenç wiruslar we zyýanly programmalar tarapyndan hüjüm edilýän çeşmeler açylýan penjirelerdir. Açylýan penjireleriň käbiri ulanyjylaryna zatlaryny gurnamagy we göçürip almagy aýdýar.

Bu ýerde size wiruslaryň we zyýanly programma üpjünçiliginiň bardygyny we internetde ejir çekip biljekdigiňizi aýdaýyn. Kimdir biri sizden anketalary tamamlamagyňyzy haýyş etse, başga zatlara ünsi jemläp bilşiňiz ýaly etmeli däl. Şol bir wagtyň özünde, web sahypasynyň mahabatlaryna hiç wagt basmaly däl. Mahabatlaryň kanuny görünýändigi sebäpli, gitmek gowy diýmek däl. Hatda käbir Google AdSense mahabatlary kompýuteriňizde ýa-da ykjam enjamyňyzda kynçylyk döredip biler. Şol sebäpli kimdir biri size bu ugurda pul hödürlän hem bolsa, islendik bahadan mahabatlara basmaly däl.

Başga bir maslahat, mugt oýunlary göçürip almaly däl. “Candy Crush” muşdaklary üçin erbet habar, soňky wersiýalarynda wiruslaryň bolmagy mümkin. Şonuň üçin bu oýunlary mugt elýeterli bolanda göçürip almaly dälsiňiz. Iň soňkusy, iň bolmanda, media pleýerleriňize üns beriň, sebäbi olarda zyýanly programma üpjünçiligi we wiruslar bolup biler. Näbelli çeşmelerden media pleýerleri gurmak gowy däl. Munuň ýerine resmi ýa-da hakyky web sahypalaryndan göçürip alyp bilersiňiz.

mass gmail